CHÍNH SÁCH HỦY DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH DU LỊCH

Trừ các trường hợp bất khả kháng, khi Khách Du Lịch là bên hủy dịch vụ, hoặc nguyên nhân của việc hủy dịch vụ là do lỗi của Khách Du Lịch, Nhà Cung Cấp sẽ nhận được một khoản phí tương ứng như bên dưới từ Khách Du Lịch, với điều kiện là Nhà Cung Cấp không có lỗi hay vi phạm dẫn đến việc hủy dịch vụ nói trên:

 

Thời Điểm Hủy Dịch Vụ*

Phí Hủy Dịch Vụ

Nhiều hơn 72 giờ trước ngày dịch vụ được tiến hành

0% Phí Dịch Vụ

Nhiều hơn 48 giờ cho đến 72 giờ trước khi dịch vụ được tiến hành

30% Phí Dịch Vụ

Nhiều hơn 24 giờ cho đến 48 giờ trước khi dịch vụ được tiến hành

50% Phí Dịch Vụ

1 ngày (24 giờ) hoặc ít hơn trước khi dịch vụ được tiến hành

100% Phí Dịch Vụ

 

* Thời gian được tính tùy thuộc vào múi giờ và thời điểm xuất phát của lịch trình tại khu vực của Nhà Cung Cấp.

* Sự kiện bất khả kháng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, bạo động, đình công, chiến tranh, khủng bố, và những sự kiện khác tùy theo thỏa thuận giữa các bên, với điều kiện Khách Du Lịch phải nhanh chóng thông báo cho Nhà Cung Cấp và Gobooyaa kịp thời trước hoặc trong khi dịch vụ được tiến hành. Tùy từng trường hợp, Nhà Cung Cấp và/hoặc Gobooyaa sẽ có sự cân nhắc phù hợp và hỗ trợ tốt nhất cho Khách Du Lịch, nếu có thể.

* Hợp đồng dịch vụ giữa Khách Du Lịch và Nhà Cung Cấp chỉ chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm Khách Du Lịch hoàn tất việc thanh toán.

 

CHÍNH SÁCH HỦY DỊCH VỤ DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP

Nhà Cung Cấp có quyền hủy mà không phải chịu phí phạt hủy dịch vụ trong các trường hợp sau đây:

- 48 giờ trở lên trước thời điểm dịch vụ được tiến hành.
- Trong vòng 48 giờ trước thời điểm dịch vụ được tiến hành, với điều kiện là Nhà Cung Cấp đã nhanh chóng thông báo cho Khách Du Lịch và Gobooyaa kịp thời, đồng thời tìm được phương tiện thay thế đúng theo yêu cầu ban đầu của Khách Du Lịch và thanh toán mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc thay đổi này.
- Khách Du Lịch không có mặt hoặc không liên hệ để thông báo cho Nhà Cung Cấp trong vòng 3 giờ kể từ thời điểm đã thỏa thuận. Trong trường hợp Khách Du Lịch có liên hệ để thông báo cho Nhà Cung Cấp trong thời hạn trên, tùy từng trường hợp Nhà Cung Cấp và/hoặc Gobooyaa sẽ có sự cân nhắc phù hợp và hỗ trợ tốt nhất cho Khách Du Lịch, nếu có thể;
- Khách Du Lịch vi phạm chính sách của Gobooyaa, theo kết luận chính thức bằng văn bản của Gobooyaa;
- Những lý do khác có thể chấp nhận được theo quyết định riêng của Gobooyaa tùy từng trường hợp.
- Nhà Cung Cấp chỉ được phép hủy hợp đồng ba lần một tháng.